Algemene voorwaarden Cygnus

ARTIKEL 1 DEFINITIES 

1.1 Opdracht: een overeenkomst van opdracht in de zin van artikel 7:400 e.v. BW waarbij de ene partij, de opdrachtnemer, zich jegens de andere partij, de opdrachtgever, verbindt tot het verrichten van werkzaamheden op het gebied van bancaire en/of bedrijfskundige (advies)diensten, in de ruimste zin des woords.

1.2 Opdrachtgever: de (rechts)persoon die aan de opdrachtnemer opdracht geeft tot het verrichten van werkzaamheden op het gebied van diensten zoals omschreven in artikel 1.1 Opdracht.
1.3 Opdrachtnemer: de (rechts)persoon die voor eigen rekening en risico als zelfstandig ondernemer aan het handelsverkeer deelneemt onder de krachtens licentie door hem verkregen bevoegdheid om gebruik te maken van de handels – en merknaam “CygnusTM” en die in die hoedanigheid met de opdrachtgever een overeenkomst van opdracht sluit tot het verrichten van werkzaamheden op het gebied van bancaire en/of bedrijfskundige adviesdiensten (hierna: “Cygnus”).

1.4 Partijen: opdrachtgever en Cygnus, hierna verder te noemen Cygnus.
1.5 Cygnus; de vennootschap Cygnus BV en/of de adviseurs/partners van Cygnus, zoals blijkt uit de SLA tussen Cygnus en de individuele adviseur/partner.
1.6 Schade: directe schade als gevolg van de door Cygnus verrichte werkzaamheden alsmede indirecte schade, zoals winstderving, stilstand schade, letselschade, immateriële schade, rente, kosten en door derden geleden schade.

 ARTIKEL 2 TOEPASSELIJKHEID 

2.1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen van en op alle gesloten overeenkomsten met Cygnus, tenzij voorafgaand aan de aanbieding of de totstandkoming van de overeenkomst schriftelijk anders is overeengekomen. Meer in het bijzonder zijn deze algemene voorwaarden van toepassing op alle aan Cygnus verstrekte opdrachten. Deze algemene voorwaarden worden geacht tevens van toepassing te zijn op aanvullende opdrachten en/of vervolgopdrachten.

2.2. Afwijkingen van en/of aanvullingen op deze algemene voorwaarden zijn slechts geldig voor zover deze schriftelijk zijn overeengekomen.

ARTIKEL 3 OPDRACHT EN LEVERTIJD 

3.1. Een opdracht komt eerst tot stand nadat de door Cygnus opgestelde offerte door Cygnus en opdrachtgever is ondertekend.

3.2. Iedere opdracht wordt uitsluitend aanvaard en uitgevoerd door Cygnus. Cygnus is evenwel bevoegd om werkzaamheden onder verantwoordelijkheid van Cygnus geheel of gedeeltelijk door derden te laten uitvoeren.

3.3. Cygnus zal zich inspannen om de overeengekomen werkzaamheden naar beste inzicht en
vermogen en in overeenstemming met de onder beroepsgenoten geldende eisen van zorgvuldigheid
en deskundigheid uit te voeren. Cygnus staat niet in voor het bereiken van het door opdrachtgever beoogde resultaat, in het bijzonder niet in geval van werkzaamheden op het gebied van financieringen
en, (organisatie)advies, interim – en crisismanagement.
3.4. De door Cygnus opgegeven levertijden kunnen nimmer worden beschouwd als fatale termijnen,
tenzij schriftelijk anders is overeengekomen. Bij niet tijdige levering dient de opdrachtgever Cygnus schriftelijk in gebreke te stellen en daarbij een redelijk termijn voor de nakoming te stellen van in elk geval 8 werkdagen.
3.5. Bij een eenzijdige opzegging van de samenwerkingsovereenkomst door opdrachtgever zijn door opdrachtgever de door opdrachtnemer gewerkte uren tot het overeengekomen maximum aantal uren
en de succes fee verschuldigd, tenzij anders wordt overeengekomen. Op het maximum aantal te declareren uren wordt in mindering gebracht de reeds gefactureerde uren.

ARTIKEL 4 CRISIS – OF INTERIMMANAGEMENT 

Indien de opdracht betrekking heeft op door Cygnus te verrichten van crisis – of interimmanagementwerkzaamheden,

is opdrachtgever verplicht om op eigen kosten ten behoeve van Cygnus
een – vooraf door Cygnus te accorderen – beroeps – en bestuurdersaansprakelijkheidsverzekering af te sluiten en gedurende de gehele duur van de opdracht in stand te houden. De opdrachtgever is jegens Cygnus verplicht om de verschuldigde premies telkens tijdig te voldoen. Op eerste verzoek van Cygnus dient de opdrachtgever aan Cygnus de polis en bewijsstukken van premiebetaling aan Cygnus over te leggen.

Algemene voorwaarden Cygnus MKB B.V.

ARTIKEL 5 DECLARATIE 

5.1. Voor de uitvoering van een opdracht is de opdrachtgever het honorarium, vermeerderd met verschotten, kantoorkosten en omzetbelasting verschuldigd. Onder verschotten worden verstaan de aan derden betaalde of te betalen kosten. Onder kantoorkosten worden begrepen porti- , papier- , kopieer- , telefoon- , telefax- , e-mail- , reis- en verblijfkosten alsmede kosten voor de inzage van registers of databanken.

5.2. Cygnus zal. Tenzij anders is overeengekomen, maandelijks de in de voorafgaande maand gewerkte uren, binnen het overeengekomen maximum aantal uren, aan opdrachtgever in rekening brengen.
5.3. Cygnus is steeds gerechtigd om van de opdrachtgever de betaling van een voorschot te
verlangen. Een ontvangen voorschot wordt verrekend met de eerstvolgende tussentijdse afrekening of

de eindafrekening van de opdracht.
5.4. Behoudens voor zover tussen partijen uitdrukkelijk schriftelijk anders is overeengekomen, zal Cygnus aan de opdrachtgever op uurbasis declareren. Voor zover de hoogte van het uurtarief niet is overeengekomen, zal CS voor het kalenderjaar waarin de werkzaamheden worden verricht, het door Cygnus voor dat kalenderjaar gehanteerde basisuurtarief in rekening brengen. Het basisuurtarief kan elk kalenderjaar door Cygnus worden verhoogd met een door CS zelf vast te stellen percentage.
5.4. De administratie van Cygnus die betrekking heeft op de aard en de tijdsduur van verrichte werkzaamheden alsmede de betaalde verschotten en kantoorkosten, strekt tegenover de opdrachtgever tot volledig bewijs, behoudens door de opdrachtgever te leveren tegenbewijs.
5.5. Indien een vergoeding is overeengekomen die, geheel of gedeeltelijk, gerelateerd is aan het realiseren van een financiering; ontstaat het recht van Cygnus op deze vergoeding op het moment dat de opdrachtgever een bindende offerte van een of meer financiers heeft ontvangen.

ARTIKEL 6 BETALING 

6.1. Betaling van declaraties van Cygnus dient te geschieden binnen 7 dagen na factuurdatum, tenzij schriftelijk anders overeengekomen.

6.2. Bij overschrijding van de betalingstermijn van 7 dagen of de anderszins overeengekomen betalingstermijn, is de opdrachtgever van rechtswege in verzuim en is een vertragingsrente verschuldigd gelijk aan de wettelijke rente in de zin van artikel 6:119a BW.

6.3. Indien Cygnus invorderingsmaatregelen treft tegen de opdrachtgever die in verzuim is, komen de invorderingskosten geheel voor rekening van de opdrachtgever. De invorderingskosten worden gesteld worden op 15% met een minimum van € 250,00 en worden vermeerderd met de verschotten.

ARTIKEL 7 AANSPRAKELIJKHEID 

 1. Iedere aansprakelijkheid voor schade van Cygnus is beperkt tot het bedrag dat in het desbetreffend geval uit hoofde van de door Cygnus afgesloten beroepsaansprakelijkheidsverzekering wordt uitbetaald, vermeerderd met het bedrag van het eigen risico volgens de polis. Iedere verdere aansprakelijkheid wordt uitgesloten evenals de toepasselijkheid van artikel 7:407 BW. 
 2. Bij gebreke van een beroepsaansprakelijkheidsverzekering of indien een beroep op lid 1 in rechte geenstand houdt, is de aansprakelijkheid voor schade beperkt tot de hoogte van de totale declaraties die betrekking hebben op de desbetreffende opdracht in de periode van maximaal 3 maanden voorafgaand aan de aansprakelijkstelling.
 3. De aansprakelijkheidsbeperkingen in leden 1 en 2 gelden niet indien er sprake is van opzet of bewuste roekeloosheid van Cygnus.
 4. Opdrachtgever staat in voor de juistheid en volledigheid van de door haar ter beschikking gestelde gegevens. Cygnus aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor de onjuistheid of onvolledigheid van de door opdrachtgever ter beschikking gestelde gegevens. Cygnus aanvaardt verder geen enkele aansprakelijkheid voor verkregen informatie uit schriftelijke en/of elektronische gegevensbestanden, waar onder handboeken en/of online – databanken, tenzij algemeen bekend zou zijn dat de desbetreffende informatiebron onjuiste en/of onvolledige gegevens bevat. Cygnus aanvaardt tevens geen enkele aansprakelijkheid voor de onjuistheid of onvolledigheid van op de websites van Cygnus vermelde gegevens en/of “links”. 
 5. Cygnus aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor fouten van de ten behoeve van de opdrachtgever ingeschakelde derden, zoals accountants, belastingadviseurs, advocaten, zakelijke dienstverleners, deurwaarders en/of deskundigen. Cygnus is desgevraagd wel verplicht om haar eventuele aanspraken terzake de door deze derde(n) gemaakte fouten aan de opdrachtgever over te dragen. 
 

ARTIKEL 8 ADRESWIJZIGING 

 1. Cygnus is bevoegd het laatst opgegeven adres en/of bekende adres als correspondentieadres van de opdrachtgever te beschouwen. De opdrachtgever dient adreswijzigingen schriftelijk aan Cygnus door te geven. 
 2. Indien de opdrachtgever niet langer een voor Cygnus bekend adres heeft, dan wel niet (meer) reageert op (schriftelijke) mededelingen en/of verzoeken, is Cygnus bevoegd om haar werkzaamheden zonder verdere waarschuwing met onmiddellijke ingang op te schorten en zo nodig na schriftelijke mededeling te beëindigen. 
 

ARTIKEL 9 OPSCHORTING EN ZEKERHEIDSTELLING

 1. Cygnus is zonder verdere waarschuwing gerechtigd om haar werkzaamheden direct op te schorten dan wel na schriftelijke mededeling te beëindigen, indien geen tijdige betaling van het gevraagde voorschot is ontvangen dan wel indien 14 dagen zijn verstreken nadat de periodieke, tussentijdse declaratie of enige einddeclaratie opeisbaar is geworden en geen betaling heeft plaatsgevonden. 
 2. Cygnus is bevoegd om de afgifte van het dossier en/of de afgifte van de van de opdrachtgever of van derden afkomstige bescheiden, op te schorten totdat al het door de opdrachtgever verschuldigde, inclusief rente en kosten, geheel is voldaan. 
 3. Indien de opdrachtgever niet tijdig heeft betaald, is Cygnus te allen tijde bevoegd om zekerheid te verlangen voor de betaling van declaraties. 

ARTIKEL 10 HET DOSSIER

  1. Indien en voor zover de van de opdrachtgever of van derden afkomstige bescheiden, bij het einde van de behandeling van de zaak, niet door de opdrachtgever zijn terug genomen, zullen de onder berusting van Cygnus gelaten bescheiden, tot uiterlijk 5 jaren na de datum van de laatste declaratie voor rekening en risico van de opdrachtgever worden bewaard. 
  2. Na het verstrijken van de in lid 1 bedoelde termijn, is Cygnus bevoegd om het dossier en alle zich hier in bevindende bescheiden te (laten) vernietigen zonder de opdrachtgever hiervan in kennis te stellen. 
  3. Cygnus aanvaardt in geval van overmacht geen enkele aansprakelijkheid voor het verloren gaan van het dossier en/of ter hand gestelde bescheiden. Van overmacht is onder meer sprake in geval van diefstal, inbraak, brand, over stroming en vandalisme. In alle andere gevallen is de aansprakelijkheid van Cygnus uit hoofde van bewaarneming beperkt tot maximaal € 200,00

  ARTIKEL 11 INTELLECTUELE EIGENDOM 

  1. Cygnus behoudt zich alle intellectuele en industriële eigendomsrechten voor op alle methodieken, producten en diensten die voor of tijdens de uitvoering van de opdracht door Cygnus (of haar licentiegever) zijn ontwikkeld of die tijdens de uitvoering van de opdracht door Cygnus worden gebruikt en die aan de opdrachtnemer ter kennis worden gebracht. 
  2. Alle door Cygnus aan opdrachtnemer verstrekte stukken, zoals rapporten, adviezen, ondernemingsplannen, alsmede programmatuur, zijn uitsluitend bestemd om te worden gebruikt voor het gebruik door de opdrachtnemer ter uitvoering van de opdracht en mogen zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Cygnus niet worden verveelvoudigd, openbaar worden gemaakt en/of op enigerlei wijze ter kennis van derden worden gebracht. 
   

  ARTIKEL 12 VERJARING 

  Elk vorderingsrecht van de opdrachtgever jegens Cygnus verjaart na verloop van 12 maanden na de betreffende factuurdatum.

  ARTIKEL 13 TOEPASSELIJK RECHT EN GESCHILLEN 

  1. De rechtsverhouding tussen Cygnus en de opdrachtgever is onderworpen aan Nederlands recht. 
  2. Geschillen zullen uitsluitend worden berecht door de in het arrondissement van de vestigingsplaats van Cygnus bevoegde Nederlandse rechter, tenzij dwingend recht zich tegen deze forumkeuze zou verzetten.