Privacy policy

 1. Onze dienstverlening

Cygnus (hierna te noemen Cygnus) is een financiële dienstverlener voor MKB-ondernemers die een financierings- en adviesbehoefte hebben. Ons dienstenpakket bestaat uit het verstrekken van bedrijfskundig advies, het behandelen van financieringsaanvragen, het monitoren en beheren van verstrekte financieringen, het opereren als interim adviseur en – CFO, alsmede het verzorgen van intensief beheer en recovery werkzaamheden.

Ondernemers kunnen een financieringsaanvraag of andere financiële behoefte indienen bij Cygnus, bij de aangesloten partners van Cygnus, bij een geldverstrekker of financieel-technische dienstverlener waarmee wij een samenwerkingsovereenkomst hebben afgesloten. Alle (financierings)aanvragen worden behandeld door onze partners of aandeelhouders.

Als een ondernemer een financieringsaanvraag of andere dienst van ons afneemt dan stelt hij of zij zelf persoonsgegevens en financiële gegevens ter beschikking die voor de uitoefening van onze werkzaamheden nodig zijn. De ondernemer geeft hiermee uitdrukkelijk zijn of haar toestemming om diens gegevens te verwerken.

Cygnus verwerkt persoons- en financiële gegevens en houdt zich hierbij aan de Algemene Verordening Gegevensbescherming. Cygnus respecteert de privacy van haar klanten en partners en bij de verwerking van de aan haar toevertrouwde gegevens staat zorgvuldigheid voorop. Alle gegevens worden vertrouwelijk behandeld en worden alleen gebruikt voor het doel waarvoor ze aan ons zijn verstrekt en zo lang als noodzakelijk.

Cygnus heeft een website en maakt gebruik van sociale media. Wanneer u functies op onze pagina binnen sociale media gebruikt is het mogelijk dat wij persoonsgegevens van u verwerken.

 1. Welke gegevens verwerkt Cygnus

2.1        Ondernemers/klanten

Persoonsgegevens:

 • Voor- en achternaam
 • Geboortedatum- en plaats
 • Telefoonnummers
 • Adresgegevens
 • E-mail adres
 • Foto’s
 • BSN-nummer
 • Bankrekeningnummer
 • Bedrijfsnaam en adresgegevens
 • KvK inschrijvingsnummer

Financiële gegevens:

 • Ondernemingsplan
 • Jaarstukken
 • Begrotingen
 • Fiscale aangiftes
 • BKR-toetsingen
 • Eventuele overige door de klant aangeleverde informatie.
 

2.2        Partners

Cygnus verwerkt persoonsgegevens van (potentiële) partners zoals voornaam, achternaam, adresgegevens,

E-mailadres, telefoonnummers, bankrekeningnummer, bedrijfsnaam met adresgegevens, foto’s. Daarnaast gege-vens over opleidingen en opleidingsniveau alsmede werkervaring. Bij beëindiging van de samenwerkingsover-eenkomst worden alle gegevens uiterlijk na vier weken verwijderd.

 1. Delen persoonsgegevens en financiële gegevens

In alle gevallen deelt Cygnus gegevens:

–           Met de partner of aandeelhouder die uw financieringsaanvraag of andere financiële behoefte van u behandelt.

–           Met de geldverstrekker(s) waar wij uw financieringsaanvraag indienen.

–           Indien dit aan de orde is delen wij alleen noodzakelijke relevante gegevens met notarissen en deurwaarders.

–           Wanneer een wettelijke verplichting geldt om persoonsgegevens te verstrekken of wanneer verstrekking

van persoonsgegevens noodzakelijk is om aan wet- en regelgeving te voldoen zullen wij uw persoons-gegevens met derden delen.

 1. Verwerking van persoonsgegevens

Cygnus maakt gebruik van systemen van automatiseringsbedrijven ten behoeve van

–           De behandeling van uw financieringsaanvraag, het doen van financiële analyses, het uitvoeren van de monitoring en beheer van de verstrekte financiering.

–           De monitoring van de voortgang van ingediende financieringsaanvragen.

–           De financiële administratie

–           Mogelijke toekomstige nieuwe systemen en applicaties.

Zowel de automatiseringsbedrijven als Cygnus hebben passende technische en organisatorische maatregelen getroffen om de vertrouwelijkheid en veiligheid van de gegevens te waarborgen. Wij zullen regelmatig toetsen of de door ons gebruikte systemen nog voldoen aan de gestelde eisen.

 1. Bewaartermijn

Cygnus bewaart gegevens niet langer dan noodzakelijk is voor haar dienstverlening of de doelen waarvoor ze verwerkt zijn. Wanneer er een wettelijke bewaartermijn geldt zal Cygnus uw persoonsgegevens gedurende die periode bewaren.

 1. Delen van persoonsgegevens naar het buitenland

Cygnus kan in voorkomende gevallen uw gegevens doorgeven naar buitenlandse instellingen zoals geldgevers. Dat gebeurt alleen in landen binnen de Europese Unie waar eenzelfde beschermingsniveau is als in Nederland.

 1. Rechten van de betrokkene

U heeft als betrokkene een aantal rechten die in de Algemene Verordening Gegevensbescherming zijn genoemd.

A. Recht op transparante informatie, communicatie en andere regels voor het uitoefenen van uw rechten.

B.Recht op inzage

U heeft het recht om te informeren of uw persoonsgegevens worden verwerkt. Als dit het geval is heeft u er recht op te weten welke gegevens worden verwerkt en hoe dit gebeurt. Daarnaast heeft u recht op inzage in uw persoonsgegevens en hoe die verwerkt worden. En kunt u een kopie daarvan opvragen.

C. Recht op correctie

Dit is uw recht op verbetering of aanvulling van uw persoonsgegevens. Zijn uw gegevens onjuist of onvolledig, dan heeft u het recht deze te laten corrigeren of aan te vullen.

D. Recht op verwijdering

Hiermee krijgt u het recht om (overtollige) persoonsgegevens te laten verwijderen. Cygnus zal op uw verzoek binnen een redelijke termijn de betreffende gegevens (laten) verwijderen.

Cygnus zal alleen overgaan tot gegevensverwijdering indien:

– de persoonsgegevens niet meer nodig zijn voor de doeleinden waarvoor Cygnus deze heeft verwerkt

– u uw toestemming voor (verdere) verwerking intrekt en er geen andere grondslag voor verwerking meer is.

– u gemotiveerd bezwaar maakt en er geen dwingende redenen zijn om uw bezwaar niet te honoreren

– de persoonsgegevens door ons onrechtmatig zijn verwerkt

–  wij uw persoonsgegevens op grond van een wettelijke verplichting moeten wissen.

In een aantal situaties kan geen gebruik worden gemaakt van uw recht op gegevensverwijdering. Als dit aan de orde is informeert Cygnus u hier schriftelijk en gemotiveerd over.

E. Recht op beperking van de verwerking

Dit houdt in dat de verwerking van (bepaalde) persoonsgegevens voor een bepaalde tijd wordt stopgezet zodat een probleem kan worden opgelost. Dit is het geval als u vaststelt dat sommige gegevens niet correct zijn en dat u daarvoor een beroep doet op het recht van correctie dat Cygnus nog in behandeling heeft. U kunt dan gebruik maken van het recht op beperking van verwerking.

F. Verwerkingsverantwoordelijkheid Cygnus

U heeft er recht op dat dat Cygnus in haar hoedanigheid van verwerkingsverantwoordelijke elke ontvanger van de persoonsgegevens op de hoogte brengt van rectificatie, verwijdering of beperking van de verwerking. Als u hierom verzoekt dan zal Cygnus u informatie verschaffen over de ontvangers.

G. Recht van dataportibiliteit

Dit is het recht op overdraagbaarheid van gegevens. Hiermee kunt u een kopie van uw persoonsgegevens eisen ten behoeve van uzelf of om door te geven aan een door u gekozen andere dienstverlener.

H. Recht van bezwaar

U mag tegen verwerking van persoonsgegevens door Cygnus te allen tijde bezwaar maken. Terwijl wij uw bezwaar in behandeling nemen zullen wij de verwerking beperken (zie onder e.) tenzij Cygnus dwingende redenen heeft die voortzetting van de verwerking rechtvaardigen.

 1. Klachten

Heeft u een klacht over hoe uw persoonsgegevens worden verwerkt, dan staat de mogelijkheid open een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens. Deze zal uw klacht dan in behandeling nemen.

Cygnus MKB B.V.

Rustenburgerstraat 399-1

1072 GW Amsterdam

KvK 77714679

Tel. +3120 220 0821

info@cygnus.nl